Uppdrag

Exempel på uppdrag

Vill du prata med någon av kunderna?
Hör av dig till oss så får du kontaktuppgifter!

Strategi och förankring

Stöd kring Svenska Ridsportförbundets nationell medlemsstrategi samt utbildning och förankring i distrikt och klubbar.

Utbildningspartner

Partner till IF Metall i ett stort utvecklingsarbete kring organisering och rekrytering. Utbildar centrala ombudsmän i konsultativt förhållningssätt samt arbetar lokalt med klubbar och avdelningar kring rekrytering. Vi har även bidragit i att ta fram förbundets handbok i medlemsrekrytering

Webbutbildning om det rekryterande samtalet

Tillsammans med Lärarförbundet tog vi fram en interaktiv e-kurs för förtroendevalda. Kursen blev också finalist i Swedish learning awards 2014.

Medlemsstrategi och strategiskt stöd

Under två år stöttar vi Stockholms läns landstings idrottsförbund i arbetet med att skapa en medlemsstrategi samt utveckla arbetet för styrelse och kansli.

Inspiration och utbildningar

Varje vecka är vi ute hos en rad föreningar och inspirerar kring medlemsrekrytering, engagemang, morgondagens mötesmetoder och generationsväxlingen inom ideell sektor.

Organisationsutvärdering på RFSU

Tillsammans med branschkollegan Metodix genomförde Medlemsutveckling en undersökning av RFSUs satsning på regional och lokal förstärkning.
Metoderna vi använde var enkät, intervju och trendanalys.

Ideellt ledarskap

På uppdrag av ett SACOförbund tar vi fram en fyradagarsutbildning för fackliga ledare som vill synliggöra föreningen lokalt. Kommunikation, personligt ledarskap och att förnya den fackliga ideologin står på agendan.

Medlemsutveckling och långsiktiga strategier

Tillsammans med Synskadades riksförbund genomför vi ett tvåårigt projekt kring medlemsutveckling. Styrelse, kansli och lokala företrädare ska stärkas i att rekrytera och ta hand om medlemmar. Satsningen innehåller strategier, utbildning och ett ambassadörsprogram. Vi gör även ett liknande uppdrag för Hjärt- och lungsjukas riksförbund.

Organisationsstöd till föreningar som arbetar med HIV-prevention

På uppdrag av Smittskyddsinstitutet ska vi under två år stötta föreningar som arbetar med HIV-prevention. Målet är att stärka deras förmåga att rekrytera, behålla och aktivera medlemmar.

Projektledning för digitalt studiematerial på Sensus

Sensus har anlitat Angeli för två uppdrag som ska resultera i ett digitalt studiematerial i form av kortfilmer. Det ena projektet fokuserar på medlemsrekrytering och det andra på opinionsbildning. Filmerna kommer from april 2011 att finnas tillgängliga för alla på Folkbildningsrådets hemsida.

Bemötande och utträdeshantering på fackförbund

På uppdrag av ett SACO-förbund arbetar vi under sex månader med de anställda på medlemsregistret i förbundet. Deltagarna får utbildning kring samtalsteknik och utträdeshantering. Vi medlyssnar på dem i kontakten med medlemmar och alla får individuell feedback. Syftet är att stärka gruppens förmåga att rekrytera och behålla medlemmar.

Unicefs strategi för lokal påverkan

På uppdrag av Unicef ska Angeli under våren 2011 ta fram en strategi för lokalt påverkansarbete. Syftet är att hitta en modell som kan underlätta för de aktiva ute i landet att driva opinion på kommunal nivå.

Medlemsrekrytering när kårobligatoriet tas bort

Tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer genomför Angeli under 2010-2011 ett nationellt projekt för ett tiotal studentkårer med syfte att stärka dem och ge dem verktyg i arbetet med medlemsrekrytering.

Nationellt ambassadörsprogram för medlemsrekrytering på LRF

ProcessRum har medverket när LRF Sverige utvecklat ett nytt arbetssätt med ett ambassadörsprogram för att stötta sina regioner i medlemsrekryteringsarbetet. Angeli har även genomfört utbildningar i såväl strategiskt som operativt medlemsarbete för tjänstemän och förtroendevalda.

Förhållningssätt och metoder för medlemsrekrytering

Allt fler SACOförbund anlitar ProcessRum för att jobba med förhållningssätt och metoder för att öka sin medlemsrekrytering. Angeli Sjöström Hederberg bidrar med verksamhetsutveckling, utbildningar och utbildningsmaterial för kanslipersonal och förtroendevalda. Några av de förbund som anlitat ProcessRum är Akademikerförbundet SSR, SRAT, Sveriges Läkarförbund, Tandläkarförbundet, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges psykologförbund.